Hot Issues

อินโดนีเซียเร่งดึงดูด FDI ครั้งใหญ่…โอกาสและความท้าทายของไทย

ประเด็นสำคัญ

  •  รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อดึงดูด FDI และเตรียมเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบเฉพาะราย ตลอดจนระบบการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • มาตรการดึงดูด FDI ครั้งใหญ่นี้จะมีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ตลอดจนช่วยสร้างโอกาสการเป็นฐานการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญอย่างยานยนต์ไฟฟ้า
  • การเร่งเปิดรับการลงทุนของอินโดนีเซียเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการขยายธุรกิจในอินโดนีเซีย แต่ก็สร้างความท้าทายจากการแข่งขันในการดึงดูด FDI ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) โดยเมื่อปลายปี 2563 อินโดนีเซียได้ผ่านกฎหมาย Omnibus Law ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทที่ครอบคลุมการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน ทั้งด้านแรงงาน การขอใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจ ระบบภาษีธุรกิจ และสิทธิประโยชน์การลงทุน โดยกฎหมายดังกล่าวจะช่วยให้อินโดนีเซียสามารถออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดอุปสรรคการลงทุนและดึงดูด FDI ให้ได้มากขึ้น ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2564 อินโดนีเซียได้ออกมาตรการสำคัญ ดังนี้  

ความคิดเห็นฝ่ายวิจัยธุรกิจ

การเร่งดำเนินมาตรการดึงดูด FDI ครั้งใหญ่จะส่งผลบวกต่อทิศทางการลงทุนและเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ดังนี้

  • FDI มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นและจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอินโดนีเซียในปี 2564 ให้ขยายตัวได้ใกล้เคียงตามเป้าของรัฐบาลที่ 5% โดยในปี 2563 FDI ของอินโดนีเซียยังขยายตัว 4% แม้เศรษฐกิจจะหดตัว 3.5% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภาคการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลหะที่คิดเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 5 ของการลงทุนทั้งหมดในปี 2563 รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้า นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 FDI ยังส่งสัญญาณบวกต่อเนื่อง โดยขยายตัว 12.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

  • การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยลดอุปสรรคของการเข้าไปดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซีย เนื่องจากที่ผ่านมาการเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียประสบอุปสรรคจากขั้นตอนการขออนุญาตที่ซับซ้อน อินโดนีเซียจึงมีอันดับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจสูงกว่าเพียงกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา เท่านั้น ดังนั้น นโยบายดังกล่าวจึงถูกคาดหมายว่าจะช่วยแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าวของอินโดนีเซียในระยะข้างหน้า

  • อินโดนีเซียมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนในธุรกิจเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเครื่องมือด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบเฉพาะรายจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินโดนีเซียในการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติรายสำคัญของโลก และสามารถผลักดันให้เกิดการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจใน Supply Chain ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เวียดนามเป็นหนึ่งในตัวอย่างของประเทศที่ใช้เครื่องมือลักษณะดังกล่าวในการดึงดูดบริษัท Samsung และ Apple ให้มาลงทุน ทำให้ปัจจุบันเวียดนามเป็นหนึ่งในฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญของภูมิภาค

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
Related
more icon
Most Viewed
more icon
Tag
link อื่นๆ
  • Relate Preview
  • Relate Preview
Financial Products