Related board icon

ทั้งหมด : 879 รายการ

 • สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยแพร่แดชบอร์ดฐานข้อมูลมันสำปะหลังจาก สนค. และ สศก. บนเว็บไซต์ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าไปติดตามสถานการณ์ส่งออกมันสำปะหลัง ช...

  calendar icon23.06.2021
 • ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ลงนามคำสั่ง Executive Order No.135 ปรับลดอัตราภาษีนำเข้าทั่วไปชั่วคราวสำหรับสินค้าข้าว (HS 1006) สำหรับปริมาณการนำเข้าข้าวในโควตา จาก 40% เหลือ 35% และปริมาณนำเข้าข้าวนอกโควตา จาก 50% เป็น 35% เป...

  calendar icon21.05.2021
 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ราคาส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ลงลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าหลายรายการ โดยเฉพาะกลุ่มข้าวพรีเมียมอย่างข้าวหอมมะลิ โดยมีสาเหตุหลักจากตลาดไม่ตอบรับราคาข้าวไทยที่ยังอยู่ในระดับสูง เพราะเศ...

  calendar icon14.05.2021
 • ไทยลงนามความตกลงกับ EU เกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณสินค้า 31 รายการที่มีโควตาภาษีของ EU (หลัง Brexit) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไทยยังได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนเช่นเดียวกับช่วงก่อน Brexit โดยเฉพาะปริมาณโควตาที่ EU จัดสรรให้ไท...

  calendar icon11.05.2021
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) โดยในระยะแรกจะนำร่องด้วย 5 สินค้าเป้าหมายตามความต้องการของ ส.อ.ท. ได้แก่ ยางพารา...

  calendar icon11.05.2021
 • คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้หารือถึงการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในเดือน เม.ย. 2564 ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศอย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งจะกระทบต่อแผนการท่องเที่ยว กำลังซื้อ และแรงงานภาคบริการที่ต้...

  calendar icon22.04.2021
 • สมาคมโรงสีข้าวไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาข้าวปลือกในประเทศปรับลดลงทุกชนิด เนื่องจากที่่ผ่านมาเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงไม่มีการซื้อขายข้าว และคาดว่าราคายังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตามราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง ทั้งอินเดีย ที่รา...

  calendar icon20.04.2021
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในปี 2564 ดังนี้ -สินค้าที่มีแนวโน้มส่งออกในเกณฑ์ดี ได้แก่ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำมันปาล์ม สับปะรดและผลิตภัณฑ์ ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ มังคุด เนื้อ...

  calendar icon16.04.2021
 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียมีนโยบายจำหน่ายข้าวราคาถูกให้ผู้บริโภคภายในประเทศ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน แต่ยังต้องจับตาว่าข้าวที่รัฐบาลจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาถูกนั้นจะถูกนำมาหมุนเวียนจำหน่าย...

  calendar icon12.04.2021
 • สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเปิดเผยว่า ผู้ประกอบการเครื่องนุ่มห่มได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากตลาดส่งออกหลักทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น ตั้งแต่ไตรมาส 4/2563 ต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 1/2564 โดยคำสั่งซื้อในช่วงนี้ส่วน...

  calendar icon05.04.2021